Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Rakowice (2021-07-14)

W sobotę 10 lipca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowicach z udziałem d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP oraz d-ha Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego Związku OSP RP, który reprezentował zarazem komendanta PSP w Iławie.

W zebraniu wzięła udział także sołtys sołectwa Rakowice – Judyta Wierzbicka. Spotkanie poprowadził przewodniczący zebrania – Michał Junker. Po przegłosowaniu porządku zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Jednostka OSP w Rakowicach liczy 50 członków (w tym 4 honorowych). W 2020 roku ochotnicy uczestniczyli w 18 akcjach, z których 6 to gaszenie pożarów, 12 likwidacja różnych zagrożeń. Za pozyskane środki finansowe zakupiony został sprzęt, m.in. wentylator oddymiający oraz ubrania specjalistyczne. W planach są kolejne zakupy środków ochrony osobistej a także przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla 2 ochotników. Po wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:
- do Zarządu:
dh Zbigniew Kozłowski – Prezes
dh Zdzisław Krawczyk – Wiceprezes
dh Tomasz Leduchowski – Naczelnik
dh Paweł Zakreta – z-ca Naczelnika
dh Kazimierz Ewertowski
– Sekretarz
dh Krzysztof Junkier – Skarbnik
- do Komisji Rewizyjnej:
dh Szymon Knoblauch – Przewodniczący
dh Jarosław Marzec – Członek
dh Jakub Zakreta – Członek
- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Zdzisław Krawczyk
- na Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP – dh Zbigniew Kozłowski
Na zakończenie głos zabrał dh Tomasz Ewertowski, który pogratulował Zarządowi uzyskanego absolutorium oraz poprosił o dalszą dobrą współpracę dla nowo wybranych władz jednostki. W kilku słowach nakreślił stan wyposażenia oraz działalność jednostek OSP w Gminie Lubawa. Wyraził zadowolenie z pozyskania środków z WFOŚiGW i z MSWiA na zakup nowego sprzętu i ubrań specjalistycznych. Podziękował także jednostce za działalność w trudnym – 2020 roku, za wsparcie w rozwożeniu maseczek, ulotek i inne działania, które niejednokrotnie były zlecane przez komendantów powiatowego i wojewódzkiego.

Dh Krzysztof Rutkowski w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Iławie podziękował za zaangażowanie jednostki w realizację zlecanych działań. Jednocześnie podkreślił, że był to trudny rok, który przyniósł wiele dodatkowej pracy i że ma nadzieję na dalszą dobrą współpracę. Głos zabrała także sołtys Judyta Wierzbicka, która podziękowała druhom za współpracę. 


ZG OSP Lubawa

lista postów