Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Rożental gm.Lubawa (2021-07-19) przejdź do galerii

17 lipca br. w strażnicy w Rożentalu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Piotr Nadolski witając przybyłych gości: członków czynnych, honorowych i wspierających oraz seniora druha Alfonsa Szałkowskiego, st. kpt. Wojciecha Kożuchowskiego reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP Iławie, Prezesa ZG OSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, członka Zarządu Wojewódzkiego OSP RP dh Juliana Lemiecha, st.kpt. Krzysztofa Rutkowskiego - Komendanta Gminnego, ks. Zdzisława LicznerskiegoAnnę Dutkiewicz przewodniczącą KGW ”Dolina Róż”, sołtysa wsi Rożental - Agnieszkę Deptułę, sołtysa wsi Pomierki - Piotra Rozczynialskiego, st. kpt. Konrada  Krajewskiego z Ostródy i kpt. Mateusza Krajewskiego KM Gdynia.
 
Następnie przystąpiono do realizacji porządku zaproponowanego przez Zarząd OSP. Dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania - dh  Paweł SzauerEwa Szauer. Dokonano wyboru stosownych komisji: komisję uchwał i wniosków i komisję mandatowo-skrutacyjną.

Prezes jednostki Piotr Nadolski przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony okres  sprawozdawczy.
Zarząd OSP Rożental:
Prezes – Piotr Nadolski
Wiceprezes – Andrzej Petrikowski
Naczelnik – Paweł Szauer
Z-ca Naczelnika – Łukasz Kowalski
Skarbnik – Robert Szauer
Sekretarz – Szymon Dreszler
Gospodarz – Jarosław Petrikowski
Kronikarz – Wojciech Kasprzycki
Członek Zarządu – Piotr Zakrzewski

W 2020 roku łącznie alarmowo jednostka wyjeżdżała 51 razy w tym 16 razy do pożarów, 18 razy do miejscowych zagrożeń i wypadków, 17 wyjazdów gospodarczych. Jednostka OSP Rożental liczy 50 członków czynnych w tym 14 kobiet, 1 honorowy oraz 102 wspierających. MDP dziewcząt 10 i chłopców 10.

W okresie sprawozdawczym jednostka przeprowadziła m.in. cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Prezes jednostki w swoim sprawozdaniu przedstawił z jakich źródeł jednostka pozyskała wsparcie finansowe m.in. dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP, Rady Sołeckiej, środków z gminy Lubawa itd. Dokonano remontów, oświetlenie łazienki, wymiana drzwi, zakup pieca, wymiana instalacji itd.
Minutą ciszy uczczono zmarłych dwóch druhów: Alfonsa Licznerskiego i Edwarda  Sędzikowskiego i wspierającego Feliksa Kołeckiego.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności Zarządu jednostki przez Prezesa Piotra Nadolskiego, sprawozdania finansowego przez dh Roberta Szauer oraz Komisji Rewizyjnej przez Joachima Dutkiewicza - przewodniczącego komisji, delegaci udzielili jednogłośnie Absolutorium.
Podczas zebrania sprawozdawczego obecni na sali mogli obejrzeć przygotowaną prezentację  multimedialną przez druha Jakuba Banaszewskiego z działań i akcji jednostki OSP Rożental w roku sprawozdawczym.
Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej Agnieszka Deptuła odczytała sprawozdanie potwierdzając, że walne zebranie odbywa się zgodnie ze statutem i jest odpowiednia ilość osób do procedowania.

Plan działalności na następny rok przedstawił Prezes Jan Nadolski, a plan finansowy dh Robert  Szauer. 

W kolejnym punkcie podano kandydatury do nowego Zarządu: Piotr Nadolski, Andrzej Petrykowski, Paweł Szauer,Robert Szauer, Szymon Dreszler, Jarosław Petrykowski, Piotr Zakrzewski. Do komisji rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatury: Joachim Dutkiewicz, Zygmunt Kopystecki i Roman Borkowski. W głosowaniu jawnym jednogłośnie  kandydatury zostały przegłosowane. Po krótkiej przerwie nowy Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Petrikowski Andrzej - Prezes
Szauer Paweł - Zastępca Prezesa, Naczelnik
Nadolski Piotr - Zastępca Naczelnika
Dreszler Szymon -Sekretarz
Petrikowski Jarosław - Gospodarz
Szauer Robert - Skarbnik
Zakrzewski Piotr - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Joachim Dudkiewicz - Przewodniczący
Zygmunt Kopystecki - Sekretarz
Roman Borkowski - Członek

Delegat na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP - Petrikowski Andrzej
Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - Szauer Paweł

Gratulacje i życzenia strażakom złożyli zaproszeni goście: dh Julian Lemiech, który zwrócił uwagę na ilość osób wspierających jednostkę - 102 osoby, st.kpt. Wojciech Kożuchowski dziękował strażakom za profesjonalizm i poświecenie przy realizacji trudnych zadań ratowniczych, podkreślił, że gmina Lubawa osiągnęła sprawność 96.06%; powiat średnio 92.% (dotarcie w ciągu 15 minut).

W miniony piątek podczas nawałnicy odnotowano ponad 300 działań w powiecie.  
Ponadto głos zabrał Prezes ZG OSP RP Tomasz Ewertowski, który podziękował ustępującemu Zarządowi  za wzorową współpracę z jednostką OSP Rożental i podkreślił, jak wielkie znaczenie  druhowie z wszystkich OSP odegrali podczas pandemii.

Zarząd podziękował również swoim druhom wspierającym za wieloletnie wsparcie jednostki.
Otrzymali je:
Mateusz Kaczmarczyk, Stanisław Śliwiński, Mateusz Kacperski, Zdzisław Dreszler.
Druhowie podziękowali także Pani Joannie Szauer za bezinteresowną pomoc w prowadzeniu kroniki i innych działań na rzecz jednostki w Rożentalu.
Odznaki za wysługę:
za 10 lat służby otrzymali: dh Wojciech Wiśniewski, Szymon  Dreszler, Łukasz Kowalski,
za 20 lat służby: dh Sławomir Marszelewski, Andrzej Petrikowski, Jarosław Petrikowski,
za 25 lat służby: dh Robert Szauer
za 55 lat służby dh Jan Nadolski
za 75 lat służby dh Alojzy Szałkowski - Orzeł Gminy Lubawa.

Na zakończenie wszyscy obecni podczas zebrania odśpiewali  100 lat dla najstarszego druha  Alojzego Szałkowskiego. Druh Alojzy Szałkowski ma 97 lat i osobiście uczestniczył w zebraniu. Nie krył wzruszenia. Wójt odczytał i przekazał statuetkę oraz stosowne podziękowanie od władz  Gminy Lubawa. 

Przewodnicząca komisji uchwał i wniosków Katarzyna Rutkowska odczytała sprawozdanie. Obecni na sali druhowie przegłosowali stosowne uchwały.  
Na zakończenie prowadzący zebranie dh Paweł Szauer podziękował wszystkim członkom wspierającym za bezinteresowne wieloletnie wsparcie jednostki OSP Rożental. Z powodów niezależnych od Zarządu pamiątkowe medale będą wręczone na następnym zebraniu. Jednocześnie prosił o wyrozumiałość i zrozumienie i zapewnił, że nikt z druhen i druhów wspierających jednostkę nie zostanie pominięty. (mz)    

foto mz

lista postów
przejdź do galerii