Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdykach (2021-07-20)

Ostatni piątek, 16 lipca br. był dniem przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdykach. Zebranie rozpoczęło się ze znaczącym opóźnieniem, gdyż druhowie brali udział w akcjach usuwania drzew z dróg i wypompowywania wody, po nawałnicy jaka w tym dniu przeszła nad gminą Lubawa.  

Obrady otworzył Prezes jednostki dh Jerzy Zalewski. Przywitał zebranych druhów i zaproszonych gości: d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP, Pana Marka Chorzelewskiego – Radnego Gminy Lubawa, Pana Sławomira Szczawińskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Marek Chorzelewski.
Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:
- do Zarządu:
dh Bogdan Zawadzki – Prezes
dh Krzysztof Szczepański- Wiceprezes-Naczelnik
dh Stanisław Józefowicz – Skarbnik
dh Daria Zawadzka - Sekretarz
dh Zbigniew Gros – Członek Zarządu
-

do Komisji Rewizyjnej:
dh Tomasz Robaczewski – Przewodniczący
dh Zbigniew Gros – Członek
dh Władysław Licznerski – Członek

- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Bogdan Zawadzki
- na Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP – dh Stanisław Józefowicz
W ramach wystąpień głos zabrał dh Tomasz Ewertowski który podziękował ustępującemu Prezesowi druhowi Jerzemu Zalewskiemu za wieloletnią działalność i pogratulował wyboru nowemu Prezesowi jak i całemu Zarządowi. Zapowiedział sprowadzenie do jednostki, jeszcze w 2020 roku, samochodu pożarniczego marki MAN, który zastąpi wysłużony już, ponad 40-letni samochód MAGIRUS DEUTZ  oraz przebudowę garażu.

Zachęcał nowy Zarząd do rozwijania jednostki, wszystkich druhów do aktywnej działalności. Wyraził zadowolenie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Omówił też projekt nowej ustawy o OSP, szczególnie zapisy o dodatku emerytalnym dla druhów którzy służyli ponad 25 lat. Jednak jest to wciąż projekt i czekamy na ostateczne uchwalenie tej ustawy. 

Kolejny głos zabrał dyrektor Sławomir Szczawiński, który dziękował za zaproszenie i zaznaczył, że to jest wielka przyjemność być wśród druhów z OSP. Podkreślił bardzo dobrą współpracę jednostki ze Szkołą Podstawową. Wspomniał nauczycielkę, Panią Beatę Groszkowską, zmarłą 21 czerwca 2021 roku, która z zaangażowaniem pomagała prowadzić Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, pomagała jednostce w pozyskaniu dofinansowania. Jest to wielka strata dla szkoły i dla OSP.

ZG OSP Lubawa 


lista postów